TD – Tạp Dề Màu Trắng

  • Chất Liệu: Cotton
  • Màu Sắc: Trắng Sữa